Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Gall eich ysgol elwa

Mynediad at adnoddau a dod â menter yn fyw yn yr ystafell ddosbarth

Rhai o’r ysgolion rydym yn gweithio gyda:
School Playground Activity

Sut mae’n gweithio

Y cam cyntaf yw cofrestru diddordeb eich ysgol yn y rhaglen. Yna, rydym yn clustnodi busnesau sydd wedi ymrwymo i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf ac sy’n barod i gefnogi’ch ysgol gynradd yn ariannol gyda rhaglen Gwenyn Coed y Mêl.

School resources
School resources

Pwy sy’n elwa?

Datblygwyd rhaglen Gwenyn Coed y Mêl gan weithwyr proffesiynol ym maes menter ac addysg gyda’r bwriad o ysbrydoli meddyliau ifanc a chefnogi datblygiad sgiliau bywyd allweddol i’w helpu i gyrraedd eu llawn potensial.

Bee with Laptop

Beth maeathrawon yn ei feddwl am Wenyn Coed y Mêl?

We were delighted to be chosen to receive funding from two local companies for the Bumbles of Honeywood program, which has really supported our pupils’ skills and creativity.  We have found the books engaging, they are bright and colourful, they cover a huge range of topics and we easily found two books that fitted perfectly with our concepts.

Mr Kevin Hodder
Rhydyfro Primary
5 star rating

We are always looking for innovative and engaging ways to deliver learning and will be using the Bumbles of Honeywood package as part of our effort to develop entrepreneurial and creative skills amongst our youngest learners in Key Stage 2.

Caroline Morgan - Headteacher
Oystermouth Primary
5 star rating

The whole school community of Templeton is behind this initiative and are excited about its many advantages to the educational experiences of our children, in particular the biodiversity and ecological aspect, which is so important to our learners, but also the enterprising and innovation skills involved which may even support their future careers.

Kevin Phelps - Headteacher
Templeton Primary
5 star rating

The Bumbles of Honeywood fits perfectly into the New Curriculum for Wales. It allows us to focus on the pupils’ wellbeing, enables us to easily focus on aspects of the science and technology AoLE and also provides the children with the opportunity to develop their enterprise skills, an area of the primary curriculum which can often present a challenge to schools.

Geraint Leach - Headteacher
Penrhys Primary
5 star rating

The Bumbles of Honeywood’ programme has encouraged the pupils to have a positive and resilient mind set. Involvement in the programme has helped them to further develop independence and resourcefulness. They have loved it !

Gareth Tregembo - Year 2 Teacher
Penyrheol Primary School
5 star rating

Lawrlwythwch

becyn enghreifftiol o adnoddau athrawon

Rydym wedi darparu esiampl o gynllun gwers a gweithgaredd o raglen Gwenyn Coed y Mêl. Bydd hwn yn darparu mewnwelediad i’n portffolio o adnoddau sydd ar gael iddynt unwaith iddynt ymuno â’n cymuned. Unwaith i chi fewngofnodi, bydd mynediad at dros 120 o adnoddau digidol i’w defnyddio yn eich ystafell ddosbarth.

Cofnodi diddordeb

Mae’r adnoddau wedi eu hariannu’n llawn a byddant yn cefnogi athrawon i gyflwyno gweithgareddau diddorol a chyffrous sydd yn addas ar gyfer amrywiaeth o feysydd dysgu o fewn y cwricwlwm. Byddwch hefyd yn elwa o 3 gweithgaredd yn y dosbarth yn trafod thema o'ch dewis chi (tua 45 munud yr un). Beth bynnag fo’ch amserlen ddysgu, mae’r adnoddau’n ddigon hyblyg i gael eu hintegreiddio yn ôl y galw neu fel rhan o raglen fwy strwythuredig o wythnos i wythnos.

Mae’r adnoddau wedi’u datblygu gan addysgwyr proffesiynol profiadol ac arweinwyr menter er mwyn sicrhau cydbwysedd da o ofynion y cwricwlwm a gofynion sgiliau’r dyfodol. Treialwyd yr adnoddau gyda 15 o ysgolion cynradd cyn cyflwyno ein rhaglen Partneriaethau Corfforaethol.

Rydym wedi gwneud cysylltiadau priodol â meysydd dysgu a phrofiad yn ogystal â Phedwar Diben y Cwricwlwm i Gymru, fel y gall athrawon nodi’r adnoddau mwyaf addas i fodloni eu deilliannau dysgu. Gellir chwilio am yr adnoddau trwy lyfr stori, sgil a meysydd dysgu yn ogystal â nifer o gategorïau eraill.

Cewch. Bydd pob cynllun gwers yn cynnwys argymhellion i’r rhai o alluoedd cymysg er nwyn i chi allu addasu yn dibynnu ar anghenion eich dosbarth.

Rydym yn cyflogi addysgwyr proffesiynol i gyflwyno’r sesiynau – pob un ohonynt â phrofiad o weithio mewn amgylchedd ystafell ddosbarth ac wedi’u hyfforddi’n llawn i gyflwyno rhaglen Gwenyn y Coed Mêl. Mae’r holl staff wedi’u cofrestru gyda EWC ac mae ganddynt wiriadau CRB cyfredol.

Mae’r sesiynau gweithgaredd wedi eu cynllunio ar gyfer tua 30 o ddisgyblion.

Gellir. Mae yna ddetholiad o weithgareddau y gellir eu cynnig ar-lein. Rydym hefyd yn cynnal sesiynau galw heibio rheolaidd ar-lein i athrawon sy’n dymuno ymgyfarwyddo â’r rhaglen, gofyn cwestiynau neu rannu syniadau gyda chymuned ysgol gynradd Gwenyn y Coed Mêl.

Cewch. Rydym yn darparu digon ar gyfer hyd at 30 o ddisgyblion ond gellir prynu adnoddau am gost i ymestyn y rhaglen i ddosbarthiadau eraill.

Mae’r partneriaethau a grëwyd i gyd yn unigryw. Mae hwn yn gyfle i gysylltu â busnes sydd â diddordeb mewn datblygu sgiliau pobl ifanc felly rydym yn gobeithio y bydd y cysylltiad yn mynd y tu hwnt i raglen Gwenyn y Coed Mêl. Wrth gwrs, chi sydd i benderfynu sut yr ydych yn eu cynnwys mewn unrhyw weithgarwch y tu hwnt i’n hymgysylltiad ni ond rydym yn mawr obeithio y byddwch yn cael gwerth ychwanegol o’r bartneriaeth.

Rydym bellach yn gweithio gyda mwy na 130 o ysgolion cyrnadd ledled y DU. Mae’r nifer hwn yn cynyddu’n wythnosol.

Mae’r holl adnoddau wedi eu cynhyrchu’n ddwyieithog fel bod ysgolion cyfrwng Cymraeg yn elwa o’r rhalgen ar yr un pryd ag ysgolion cyfrwng Saesneg. Byddwn yn ymchwilio i gyfieithu rhaglen Gwenyn y Coed Mêl i ieithoedd erail yn y dyfodol agos.

Gellir, rydym yn annog yr ysgolion a’r athrawon rydym yn gweithio gyda nhw i gyfeirio’r rhaglen Gwenyn y Coed Mêl at sylw eu ffrindiau a’u cyfoedion. Byddwn yn edrych ar y posibilrwydd o gyfieithu rhaglen Gwenyn Coed y Mêl i ieithoedd eraill yn y dyfodol.

Does dim. Y mae’r adnoddau ar gael i’r ysgol. Mae ein rhaglen partneriaeth ymgysylltu corfforaethol unigryw yn golygu ein bod yn adnabod cwmnïau lleol/cenedlaethol sy’n fodlon rhoi cefnogaeth ariannol ar gyfer yr adnoddau i ysgol (ion) yn eu rhanbarth. Mae’r busnes yn talu am yr adnoddau (y gellir eu defnyddio ar draws yr ysgol) yn ogystal â nwyddau ar gyfer 1 dosbarth (30 o blant) a 3 sesiwn drwy gydol y flwyddyn. Gall yr ysgol neu bartner busnes ddewis prynu adnoddau a sesiynau ychwanegol os oes angen.

Mae’r adnoddau wedi eu targedu ar gyfer oedrannau 5-8 ond gellir eu defnyddio ar gyfer rhai iau /hŷn yn dibynnu ar alluoedd pobl ifanc.

Mae’r rhaglen wedi ei chreu i’w hintegreiddio’n hawdd i unrhyw strwythur a sefydlwyd neu sy’n datblygu. Bydd Tîm Menter 2B yn ymweld â’ch ysgol i gyflwyno’r rhaglen i’r athrawon ac i drafod yr opsiynau i’w defnyddio. Rydym hefyd yn rhannu enghreifftiau o arfer wych ar ein cyfryngau cymdeithasol ac yn ein cylchlythyron – felly rhowch wybod i ni sut mae Gwenyn y Coed Mêl yn cael ei ddefnyddio ar draws ein cymuned o ysgolion.

Gellir cyrchu’r adnoddau trwy wefan www.2benterprising.co.uk. Gallwch chwilio drwy’r adnoddau gan ddefnyddio ffilterau categori a bydd angen manylion mewngofnodi a ddarperir i bob ysgol i’w lawrlwytho. Gallwch lawrlwytho adnoddau unigol neu ‘gasgliadau’ i sicrhau bod gennych gynllun gwers a gweithgareddau perthnasol mewn un ymweliad. Os nad ydych yn ysgol gofrestredig, gallwch barhau i gael mynediad at y Pecyn Sampl i athrawon a detholiad o adnoddau AM DDIM i chi eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth neu adref.

Y sesiwn gweitharedd gyntaf yw ein gweithgaredd ‘Rhwydweithio Melys’ lle rydym yn annog pobl ifanc i ymgyfarwyddo â chyflwyno eu hun a siarad am eu cryfderau/uchelgais. Mae gennym ddetholiad o sesiynau gweithgaredd eraill i ddewis ohonynt ac fe’u trafodir gyda’r athro cyn yr ail a’r trydydd sesiwn er mwyn i ni allu cyd-fynd â themâu neu feysydd penodol.

Mae’r sesiynau gweithgaredd rhwng 45 munud ac 1 awr.

Telir am yr adnoddau gan eich Partner Ymgysylltu Corfforaethol. Rydym yn adnabod busnesau sydd am ymgysylltu â’u cymuned leol gyda chynnig gwerthfawr ac rydym yn cysylltu ysgol gyda busnes lleol neu genedlaethol i greu’r Rhaglen Bartneriaeth.

Cewch. Oes. Rydym yn darparu 3 sesiwn fel rhan o’n rhaglen craidd, fodd bynnag, os hoffech dderbyn sesiynau ychwanegol – siaradwch gydag aelod o’r tîm neu e-bostiwch info@2benterprising.co.uk.

Nac oes. Byddem wrth ein bodd pe bai pob ysgol yn defnyddio’r adnoddau mor aml â phosib ond sylweddolwn hefyd fod yna lu o raglenni eraill sy’n ymdrin â phynciau gwahanol sydd angen eu hamserlennu er mwyn sicrhau cyllid a chefnogaeth fusnes flwyddyn ar ôl blwyddyn. Byddai’n fuddiol rhoi adborth i’ch Partner Ymgysylltu Corfforaethol ynghylch y modd rydych yn defnyddio’r adnoddau a pha mor werthfawr ydynt i’ch ysgol.

Cewch. Er mai tîm bychan ydyn ni, mae rhywun ar gael bob amser yn ystod oriau swyddfa sy'n gallu helpu neu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi. Rydyn ni'n croesawu unrhyw adborth ac awgrymiadau am adnoddau ychwanegol allai fod yn ddefnyddiol i chi ac i'ch cydweithwyr. Cysylltwch ar info@2benterprising.co.uk neu ffoniwch 01792 277694.

Cewch. Mae gennym staff dwyieithog i gyflwyno'r sesiynau Gweithgaredd mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg.

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau’r rhaglen ac am barhau i fod yn rhan o deulu Gwenyn y Coed Mêl. Gobeithiwn y bydd eich Partner Corfforaethol yn parhau i ddarparu cefnogaeth flynyddol i’ch ysgol, ond os bydd angen byddwn yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i bartner arall i ariannu’r adnoddau. Mae pob blwyddyn o gefnogaeth yn dod â chyfres newydd o adnoddau i'r dosbarth yn ogystal â thair sesiwn gweithgaredd arall.

Bee with baseball campaign
Bee with Laptop

Cofrestrwch ddiddordeb eich ysgol

Siarad gydag aelod o’r tîm

Os oes gennych ddiddordeb mewn elwa o adnoddau Gwenyn Coed y Mêl, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen neu’r manylion cyswllt isod. Gallwn drafod y rhaglen ac egluro sut mae’n cael ei ariannu’n llawn drwy bartner busnes lleol neu genedlaethol.