Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Cefnogi ysgol

Gwneud gwahaniaeth i ysgol leol

Rhai o’r busnesau rydym yn gweithio gyda:
School children looking at resourrces

Sut mae’n gweithio

Mae rhaglen Gwenyn Coed y Mêl yn creu partneriaethau ystyrlon rhwng addysg a busnes gyda’r bwriad o ysbrydoli pobl ifanc a chefnogi datblygiad sgiliau allweddol bywyd i’w helpu i gyrraedd eu llawn potensial.

We are thrilled to be partnering with 2B Enterprising to bring a range of innovative educational materials to children in our local community. Danygraig Primary School is one of our closest neighbours at Sancta Maria and we are excited to be part of their learning journey.

Geoff Bailey - Hospital Director
HMT Sancta Maria
5 star rating

We are delighted to be partnering with 2B Enterprising to bring The Bumbles of Honeywood programme to primary schools and support teachers and parents in developing transferable skills in young children.

Thanks to the calibre of the programme and those who have contributed, we are confident that the programme will inspire a future generation of business leaders and build the foundations for their success.

David Dulieu - Managing Director
GS Verde Group
5 star rating

Our Mumbles office has been a mainstay in the Village for many years and we do everything we can to support the local community, so when we were approached to help Oystermouth Primary School deliver this excellent scheme, it was an easy decision to make. I am passionate about education and the development of students, continued Charlotte, and the Bumbles of Honeywood enables the children to learn vital skills such as teamwork and communication in a fun environment.

Charlotte Hewins - Partner
Peter Lynn and Partners
5 star rating

We are committed to supporting our industry not just in the present day, but also in the future, and we recognise the importance of enterprise skills for the next generation of employees and entrepreneurs. Whatever children go on to do in their careers, they will benefit from developing the skills taught by The Bumbles of Honeywood programme.

David Kieft - CEO
Raven Delta Group
5 star rating

When we learnt about 2B Enterprising’s The Bumbles of Honeywood programme we saw that it offered a unique way to nurture some of the skills that have been so important to us in sport and in business – the ability to lead, collaborate, be resilient and determined, and to solve problems. We decided to help support enterprise education by partnering with four schools, and we each look forward to visiting to talk to the children about the important skills they need for their future.

Shane Williams
Fab Four Coffee
5 star rating

At Bluestone, we put our faith in people, and providing opportunities for young people is a cornerstone of the Bluestone way. We’re excited to be strengthening our links with local schools and making a constructive contribution to the education of the next generation.

Helen John - Academy Manager
Bluestone
5 star rating
Previous
Next
Manteision busnes
Manteision busnes

Sut mae fy musnes yn elwa?

Bydd eich busnes yn elwa o’r teimlad cyffrous o gefnogi eich cymuned gydag adnoddau gwerthfawr er mwyn codi dyheadau a sgiliau cenedlaethau’r dyfodol.

Mae ein rhaglen yn darparu’r cyfrwng perffaith i weithwyr wirfoddoli fel llysgenhadon i’ch cwmni sy’n gallu ymweld â’ch ysgol/ysgolion partner.
Bydd eich busnes yn cael ei enwi ar ein gwefan ac yn ymddangos ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, gan roi’r cyfle i chi rannu eich gwaith gwych a dathlu gwerthoedd cymdeithasol eich busnes. Mae ysgolion hefyd yn weithgar iawn wrth rannu newyddion am bartneriaethau a gweithgareddau hwyliog ar eu cyfryngau cymdeithasol.

Bydd eich busnes hefyd yn elwa o’r cyhoeddusrwydd ychwanegol sy’n gysylltiedig â rhaglen Gwenyn Coed y Mêl. Bydd athrawon, rhieni, brodyr a chwiorydd – yn ogystal â’r bobl ifanc – yn cael gwybod am eich brand a’r effaith gadarnhaol rydych chi’n ei chael yn eich cymuned.

Gallai’r adnoddau rydych chi’n eu cefnogi gyrraedd cannoedd o bobl ifanc, gan roi cyfle anhygoel i ni wneud cyfraniad sylweddol ar y cyd i fywydau miloedd o bobl ifanc ledled y DU.

0
Nifer o Ysgolion Cynradd sydd â rhaglen Gwenyn Coed y Mêl
0
Nifer y plant Ysgol Gynradd rydym yn gweithio gyda nhw

Cwestiynau cyffredin

Pris y rhaglen yw £1148 + TAW i bob ysgol gynradd sy’n ymrwymo am 12 mis. Mae hyn yn cynnwys set o lyfrau, dros 120 o adnoddau digidol a chwch gwenyn yn llawn o adnoddau da ar gyfer athrawon a hyd at 30 o ddisgyblion. Mae’r ffi flynyddol yn cynnwys 3 sesiwn o weithgareddau sydd wedi eu cynllunio i gyflwyno athrawon i’r rhaglen ac maent hefyd yn cynnig sesiynau sgiliau menter diddorol a chyffrous gyda disgyblion.

Efallai yr hoffech ddewis ysgol sydd yn agos iawn i’ch busnes neu efallai yr hoffech gynnig yr opsiwn i gleintiaid/gweithwyr enwebu ysgol sydd yn bwysig iddyn nhw. Ar yr amod na chefnogir yr ysgol gan fusnes arall a’i bod â diddordeb mewn derbyn y rhaglen, yna gallwn weithio gyda nhw.

Cyn gynted ag y byddwch wedi dewis ysgol byddwn yn cysylltu â’r Pennaeth er mwyn cyflwyno’r rhaglen (os nad ydynt eisoes yn gyfarwydd â ni) gan roi gwybod iddynt eu bod wedi llwyddo i sicrhau partneriaeth. Yna rydyn ni’n bwcio eu sesiwn gweithgaredd gyntaf sydd yn gyfle i ni esbonio’r rhaglen i’r athrawon a’ch cyflwyno chi a’ch busnes.

Byddem yn argymell mwyafswm o 2 berson o’r cwmni.

Dim o gwbl! Bydd y tîm darparu dwyieithog yn sicrhau eich bod yn dal i deimlo’n rhan o’r broses ac yn ymgymryd ag unrhyw waith cyfieithu sydd ei angen yn ystod y sesiwn.

Deallwn nad yw bob amser yn bosibl mynychu gweithgaredd. Rhowch wybod i’r Rheolwr Gweithrediadau drwy e-bost- mo@2benterprising.co.uk os nad ydych yn gallu mynychu neu’n anfon rhywun arall yn eich lle. Bydd y gweithgaredd yn dal i fynd ymlaen fel a gynlluniwyd.

Y mae’r partneriaethau a grëwyd yn unigryw ac rydym wedi gweld nifer o ysgolion cynradd yn ymweld â safleoedd partner i weld gweithrediadau drostynt eu hunain neu wedi clywed am gynrychiolwyr cwmnïau’n cael eu gwahodd i ysgolion cynradd i ‘feirniadu’ cystadlaethau. Maen nhw hefyd wedi mynd ymlaen i noddi timau chwaraeon neu blannu coed. Rydym yn eich annog i wneud beth bynnag y gallwch i wneud y mwyaf o’r berthynas a’i gwneud mor unigryw â’r bobl rydych yn eu cefnogi.

Cewch! Byddem yn croesawu cael ein cyflwyno i ysgolion cynradd a fyddai’n elwa yn eich barn chi. E-bostiwch wybodaeth at info@2benterprising.co.uk

Mae rhaglen Gwenyn Coed y Mêl ar gael ar draws y DU ar hyn o bryd ac rydyn ni'n agored iawn i archwilio sut y gellid ehangu'r buddion ymhellach yn ddaearyddol. Cysylltwch â ni os oes gennych chi ddiddordeb mewn ehangu mynediad.

Cewch. Rydyn ni'n croesawu busnesau sy'n dewis mwy nag un ysgol i ehangu manteision eu cefnogaeth ac i effeithio'n gadarnhaol ar ragor o fywydau ifanc. Ar hyn o bryd mae gennym fusnesau sy'n cefnogi 15 o ysgolion ond gallwch ddewis cefnogi unrhyw nifer o ysgolion. Cysylltwch â ni i drafod ymhellach.

Mae’r tîm menter 2B wedi ymrwymo i ddarparu 3 sesiwn y flwyddyn a hoffem gynrychiolydd o’ch sefydliad chi hefyd i ymuno. Mae pob sesiwn yn para tua. 45 munud – 1 awr ond does dim disgwyl i chi fynychu pob sesiwn. yddwn wastad yn sicrhau bod eich ysgol bartner yn gwybod pwy sydd wedi eu cefnogi. Pe baech yn dymuno cynnig manteision eraill, e.e. ymweliadau ysgol, byddem yn sicr yn eich annog i wneud hynny.

Does dim disgwyl dim ond bod yn bresennol a chyflwyno’ch hun i’r athrawon/disgyblion. Byddai’n wych pe baech hefyd yn gallu cyflwyno’r busnes ac esbonio ‘r rolau a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio yn eich diwydiant. Mae’r bobl ifanc hefyd wrth eu bodd pan fo ymwelwyr yn cymryd rhan yn y gweithgaredd... ond rydym yn addo peidio â gwneud i neb wisgo gwisg Glenda Gwenyn (oni bai eu bod WIR eisiau).

Mae pob ysgol yn wahanol felly mae’n bwysig mynd i bob ymweliad gyda meddwl agored. Mae rhai ysgolion yn dal i gynnal rheoliadau llym er mwyn lleihau lledaeniad firysau felly rydym yn annog ymwelwyr i wneud profion llif unffordd/peidio ag ymweld os nad ydynt yn teimlo’n iach. Dewch â mygydau gyda chi, diheintydd a chadewch ddigon o bellter cymdeithasol lle bo modd. Y mae ein staff yn derbyn gwiriad CRB a bydd wastad aelod o staff yn bresennol yn yr ystafell yn ystod y sesiynau. Mae’n bosib y bydd cyfyngu ar dynnu lluniau a bydd angen i’r ffotograffau gael eu cymeradwyo gan staff cyn eu cyhoeddi. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd ein staff yn eich briffio cyn unrhyw ymweliad ag ysgol ac os oes unrhyw gwestiynau gennych ar unrhyw adeg - croeso i chi gysylltu â info@2benterprising.co.uk neu ffoniwch 01792 277694.

Mae gennym nifer o sianeli cyfryngau cymdeithasol sy’n cael eu defnyddio gan ysgolion cynradd a ninnau i rannu’r gwaith gwych sydd yn cael ei wneud drwy’r rhaglen The Bumbles of Honeywood. Yn dibynnu ar y lefel o gefnogaeth yr ydych yn ymrwymo iddi, gallwn gynnig cyfleoedd ar gyfer cysylltiadau cyhoeddus arbennig a gwahoddiadau i ddigwyddiadau i wneud y mwyaf o’ch cyfranogiad.

Cewch! Byddem yn croesawu’n fawr gyflwyniadau i fusnesau sydd ag ethos tebyg i ni a’n partneriaid presennol. Rydym eisiau gweithio gyda sefydliadau gwahanol sydd wedi ymrwymo i wneud newidiadau a chefnogi pobl ifanc gyda chyfleoedd sydd fel arfer ond yn eu cyflwyno eu hunain yn hwyrach mewn bywyd. Os gwelwch yn dda, dywedwch wrthynt am gysylltu drwy info@2benterprising.co.uk.

Cefnogi ysgol a chofrestru

Siarad gydag aelod o’r tîm

Rydym yn croesawu’r cyfle i glywed mwy am eich busnes a gweld sut y gallai rhaglen Gwenyn Coed y Mêl gefnogi eich ymrwymiadau ymgysylltu â’r gymuned a gwerthoedd cymdeithasol.