Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Y llyfrau

Y Sgil

Porwch drwy lyfrau Gwenyn Coed y Mêl

Ymunwch â theulu o wenyn ar eu teithiau cyffrous yng Nghoed y Mêl. Mae pob llyfr yn dilyn sut mae’r gwenyn a’u ffrindiau yng Nghoed y Mêl yn goresgyn heriau amrywiol – gan feddwl yn entrepreneuraidd i ddod o hyd i atebion a datrys problemau. Mae creaduriaid Coed y Mêl yn ysbrydoledig a chreadigol, yn gwneud ffrindiau ac yn darganfod sgiliau newydd ar hyd y ffordd gan ddangos faint y gellir ei gyflawni drwy gydweithio fel tîm.

Porwch yr adnoddau yn ôl sgil

Cafodd ein portfolio helaeth o adnoddau addysgol eu creu er mwyn helpu deall a dangos ystod o sgiliau gwahanol sy’n datblygu meddylfryd entrepreneuraidd pobl ifainc.

Adnoddau sy’n helpu i nodi’r diffiniad o wytnwch a sut i helpu pobl ifainc i droi sefyllfa negyddol yn un cadarnhaol. Mae helpu pobl ifainc i oroesi rhwystrau yn fantais enfawr yn ddiweddarach mewn bywyd gan iddynt fagu hyder a chryfder i symud ymlaen yn dilyn cyfnodau anodd.

Adnoddau sy’n annog gweithio mewn tîm fel y gall pobl ifainc nodi faint yn fwy y gellir ei gyflawni drwy gydweithio. Bydd disgwyl i bobl ifainc weithio fel rhan o dîm drwy gydol eu bywydau – o waith ysgol, i dimau chwaraeon ac yn y pendraw gyda chydweithwyr. Wrth iddynt ddatblygu yn ystod eu taith addysgol, gorau po gyntaf y bydd plant yn dysgu i gydweithio gyda’i gilydd, yna, y cryfaf bydd eu sgiliau cydweithio. Pan fo person ifanc yn gweithio fel rhan o dîm, mae’n cael cyfle i feithrin perthynas gadarnhaol, hirdymor.

Adnoddau sy’n annog pobl ifainc i barhau i ymdrechu, hyd yn oed os yw pethau yn anodd neu’n heriol. Mae bod yn benderfynol yn helpu unigolion a thimau i lwyddo – mae’n golygu ymrwymo i gyflawni pethau arbennig neu i gyrraedd nod.

Adnoddau i gefnogi pobl ifainc fel y gallant ddisgrifio eu barn, eu pryderon, eu meddyliau a’u teimladau. Mae cyfathrebu effeithiol yn digwydd pan fo pawb sy’n cymryd rhan yn deall ei gilydd ac yn teimlo bod eu barn wedi’i chlywed, ei gwerthfawrogi a’i hystyried. Mae datblygu sgiliau cyfathrebu effeithiol yn helpu unigolion i fod yn fwy ymwybodol o’r hyn maent yn ei glywed, sut maent yn ymateb a’r dull/geiriau maent yn eu defnyddio i wneud hynny.

Adnoddau i annog pobl ifainc i wireddu eu syniadau unigryw, eu dychymyg a’u breuddwydion. Mae meddwl yn greadigol yn elfennol i’r meddylfryd entrepreneuraidd a gall helpu adlewyrchu a meithrin iechyd emosiynol plant. Bydd y deunyddiau yn helpu wrth nodi pa mor bwysig yw sgiliau creadigol a sut y gallant gyfrannu at fod yn ddatryswyr problemau arloesol ac yn arweinwyr ysbrydoledig.

Adnoddau i helpu pobl ifainc i weithio drwy syniadau neu heriau er mwyn dod at benderfyniad neu ateb. Mae myfyrio ac ystyried yn rhan annatod o ddatrys problemau. Mae sgiliau datrys problemau yn gwella yn ystod pob cam o ddatblygiad plentyn wrth iddynt elwa o brofiadau a dysgu dulliau i wynebu problemau mewn gwahanol ffyrdd.

Adnoddau sy’n tanlinellu pwysigrwydd edrych ar sefyllfaoedd mewn ffordd bositif, gan agor meddyliau ifainc i heriau a chyfleoedd newydd. Mae bod yn chwilfrydig, yn gadarnhaol ac yn agored i syniadau newydd yn rhinwedd hyfryd ymhlith pobl ifainc a fydd yn dangos brwdfrydedd wrth wynebu sefyllfaoedd amrywiol.