Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Dawns Siglo Gwenan Gwenynen

Mae Gwen yn ceisio dod o hyd i ddŵr glân i wella’r gwenyn bach sâl. Mae’n cyfarfod ffrindiau newydd ac yn datblygu sgiliau newydd ar ei thaith.
Mae Gwen yn wenynen bach caredig, meddylgar a mentrus. Mae hi wrth ei bodd yn hedfan gyda’i ffrindiau sy’n wenyn a chasglu paill oddi wrth flodau prydferth. Un diwrnod mae’n deffro i ganfod bod gwenyn y cwch gwenyn yn sâl ar ôl yfed dŵr budr o’r afon leol. Mae Gwen yn llawn egni ac yn awyddus i ddod o hyd i gyflenwad dŵr ffres, glân ar gyfer y gwenyn. Mae hi’n hedfan i ffwrdd ar ei hantur ac yn cyfarfod ffrindiau newydd ar hyd y ffordd. Mae Gwen yn dysgu pwysigrwydd partneriaethau a chyfeillgarwch a sylweddola bod cydweithio yn golygu bod modd cyflawni tipyn mwy na gweithio ar eich pen eich hun.
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Dawns Siglo Gwenan Gwenynen Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Bella Bumble’s Waggle Dance – Storybook

Bella Bumble is a kind, caring and enterprising little bee, she loves flying with her bee friends and collecting pollen from beautiful flowers. One day, she wakes up to find that her the bees in Honeywood hive, have taken ill after drinking dirty water from the local river. Bella Bumble is full of energy and keen to find a fresh supply of good clean water for the bees in the hive. She flies off on her adventure and meets new friends along the way. Bella learns that partnerships and friendships are very important and that by working together you can achieve a lot more than working alone.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Beth y mae gwyddonydd yn ei wneud
Defnyddiwch y fideos i ddysgu am yr hyn y mae gwyddonydd yn ei wneud, yna cwblhewch eich arbrawf gwyddonol eich hun gan ddefnyddio hylif lliwi bwyd a dŵr. Ceisiwch wneud patrymau a lliwiau gwahanol a byddwch yn greadigol gyda’ch dyluniadau..
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Cân Dawns Siglo
Chwaraewch y gân i ddysgu Dawns Siglo Gwen Gwenynen. Mwynhewch wrando ar y gerddoriaeth a dysgu’r geiriau cyn i chi wneud eich dawns eich hun.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Cardiau Her Gwenyn Bot
Lawrlwythwch ein cardiau her. Mae gan y cardiau lefelau amrywiol, felly defnyddiwch gynifer ag y dymunwch i herio’ch dosbarth i symud o gwmpas mat gwenyn Bot Coed y Mêl.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Cwis bingo gwenyn
Lawrlwythwch ein cardiau Bingo Sïo Gwenyn. Anogwch y plant i fynd o amgylch y tŷ i ddod o hyd i’r eitemau ar eu cerdyn bingo. Pan fyddant wedi dod o hyd iddynt, ticiwch yr eitem ar eu cerdyn. Sylwch sawl un gallan nhw ei gasglu. Mae’r person cyntaf i gwblhau’r holl flychau yn ennill gwobr.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Cymesuredd pili pala
Defnyddiwch y cyflwyniad hwn i ddysgu am hanfodion cymesuredd. Anogwch y plant i adnabod y llinell cymesuredd ar bob creadur a nodi pa greaduriaid sydd ddim yn gymesur.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Cymesuredd pili pala
Mae pob creadur yn edrych yn wahanol ar y tu allan. Mae rhai yn gymesur ac eraill ddim. Defnyddiwch y wers hon i ddysgu popeth am gymesuredd, argraffwch y templed i wneud eich bwystfil bach cymesur eich hun.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Cymesuredd pili pala – siapiau
Defnyddiwch y toriadau i addurno eich bwystfil bach cymesur eich hun. Anogwch y plant i ystyried y siapiau a’r lliwiau mae’n nhw’n eu torri allan i sichrau bod eu bwystfil bach yn gymesur.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3 5

Login to your account